CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Cireres
Portada > Actualitat > Notícies > El pressupost municipal

El pressupost municipal

15/01/2021

Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora d'Hisenda

PART 1. ELS INGRESSOS

Ambl’inici de l’any ha entrat en vigor el pressupost municipal per al 2021. El pressupost d’enguany s’ha valorat en 7.080.000 €, que és un 1,47% superior al de l’any passat. El pressupost municipal s’estructura entre ingressos i despeses, ambdós han de tenir la mateixa quantitat.

Els ingressos són una previsió, podent recaptar-se quantitats superiors, de manera que s’origini al final de l’any un superàvit pressupostari; o recaptar quantitats inferiors a les previsions, originant un dèficit perquè s’ha gastat més del que s’ha ingressat. El càlcul dels ingressos ha de ser realista.

D’on provenen els ingressos, i quin pes tenen cadascun d’ells en les finances de l’Ajuntament de Torrelles?

Els ingressos es classifiquen de la següent manera:

 1. Ingressos corrents: són impostos, diners que altres administracions com l’Estat o la Generalitat transfereixen al municipi, així com les taxes i preus públics que recapta l’Ajuntament. A Torrelles suposen el 88,92% del total dels ingressos previstos. Es diferencien en dues tipologies: 
 • Ingressos de caracter tributari (recaptació d’impostos i taxes)

Capítol 1. Impostos directes: Com l’impost de béns immobles (IBI), impost de circulació (IVTM), Impost activitats econòmiques (IAE), Plusvalua.

Capítol 2. Impostos indirectes: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Capítol 3. Taxes i altresingressos: taxes, preus públics i contribucions especials, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Per a l’any 2021 el govern municipal ha congelat tant els impostos directes com els impostos indirectes. No hi haurà augment de l’IBI, ni de l’impost de circulació, ni de l’IAE. Tampoc de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Així mateix, aquest any la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat no ha actualitzat els valors cadastrals. Per tant, el valor cadastral actualitzat (VCA) és el mateix que el de l’any 2020, i la ciutadania de Torrelles no veurà cap increment en els rebuts de l’IBI.

 • Ingressos de caracter no tributari (transferències d’altres administracions i ingressos patrimonials).

Capítol 4. Transferències corrents: són ingressos no tributaris destinats a finançar operacions corrents. Les transferències d’altres administracions inclouen la participació en els tributs de l’Estat, de la Generalitat, així com ingressos provinents de diferents convenis amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, subvencions de la Diputació de Barcelona, o programes específics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Capítol 5. Ingressos patrimonials: rendes de patrimoni del municipi.

La previsió d’augment d’aquests ingressos s’estima en un 2,79% respecte a les previsions de l’any anterior.

          2Ingressos de capital:

Capítol 6. Alienació d’inversions reals: com venda de solars i finques rústiques, parcel·les sobrants de la via pública. Tambè es registra en aquest capítol l’entrada de fons quan una companyia d’assegurances ens paga una indemnització per danys al patrimoni municipal.

Capítol 7. Transferències de capital: ingressos de naturalesa no tributària destinats a finançar despeses de capital, o també anomenades inversions. Exemple: fons de la UE, Pla General Inversions de la Diputació de Barcelona, Pacte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

         3. Ingressos financers:

Capítol 8. Variació d’actius financers: entrada de fons per la reducció d’actius financers. Exemple: vendre accions d’una societat mixta.

Capítol 9. Variació de passius financers: entrada de fons per la formalització d’un contracte de préstec.

 

PART 2. LES DESPESES

Amb l’inici de l’any ha entrat en vigor el pressupost municipal per al 2021. El pressupost d’enguany s’ha valorat en 7.080.000 €, que és un 1,47% superior al de l’any passat. El pressupost municipal s’estructura entre ingressos i despeses.

Les previsions de despeses tenen en compte les despeses que es pretenen dur a terme durant l’exercici 2021. No podran superar mai la previsió d’ingressos.

A què es destinen els recursos públics?

Les despeses de l’Ajuntament engloben les competències bàsiques que li só npròpies. Hi ha diverses formes de classificar les despeses, potser la més visual és la classificació per programes, segons la tipologia de despesa. Per al 2021 s’han establert les següents previsions pel que fa a despeses corrents que es visualitzen en el gràfic. A continuació es detalla què inclou cadascuna d’aquestes despeses: 

1. Pel que fa a l’Àrea de territori, diferenciem les següents despeses: 

 • Gestió de residus: el cost del sistema de recollida de residus, que inclou el porta a porta de materia orgànica i inorgànica, paper i cartró, vidre, voluminosos, i la despesa del servei de la deixalleria municipal.
 • Manteniment urbà: inclou el cost de la neteja viària, mobiliari urbà, manteniment de parcs públics i jardineria, i el cost de la brigada polivalent.
 • Prevenció d’incendis: inclouen les tasques de manteniment de perimetrals, zones verdes, vorals, parcel·les, així com la silvopastura, subvenció de l’ADF i el manteniment de camins.
 • Serveis bàsics: inclou el cost de l’enllumenat públic i el clavegueram, així com el manteniment del cementiri municipal.
 • Transició energètica :inclou el cost de l’assessorament energètic.
 • Transport de viatgers: és la despesa del canon de transport que ha de fer front l’Ajuntament per a tenir servei de transport urbà i interurbà.
 • Urbanisme: inclou les despeses del departament, d’elaboració de projectes tècnics i les despeses en habitatge i en manteniment de camins.

2. Pel que fa a l’Àrea de Serveis generals, diferenciem les següents despeses: 

 • Alcaldia, protocol i relacions institucionals: actes de protocol i aportacions a altres entitats que agrupin municipis, com per exemple l’AMTU.
 • Aportacions a altres administracions: com a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, o l’Organisme de Gestió Tributària, órgan a qui en tenim delegada la gestió dels impostos municipals.
 • Càrrecs electes: regidors de l’Ajuntament de Torrelles, tant l’equip de govern com membres de l’oposició.
 • Comunicació, participació i transparència: díptics informatius, butlletí, xarxes, despeses processos participatius, implantació de la carta de serveis.
 • Hisenda-Deute públic: quantitat de les quotes de préstecs que es retornaran l’any 2021.
 • Noves tecnologies: engloba els sistemes informàtics que permeten dur a terme l’activitat municipal.
 • Règim intern: despeses d’edificis municipals, assegurances, així com del personal de departaments interns del consistori.
 • Secretaria i serveis jurídics

 3. Pel que fa a l’Àrea d’atenció a les persones, engloba les diferents despeses: 

 • Atenció a la ciutadania: departament de Servei Atenció a la Ciutadania.
 • Cultura: inclou el servei de la biblioteca municipal, manteniment d’edificis com Can Pinyons, l’Ateneu o l’antiga Escola Bressol i les despeses en actes i esdeveniments culturals.
 • Educació: inclou el servei de l’Escola Bressol, el manteniment dels centres educatius de Sant Martí i Can Coll, així com diverses accions d’educació com el Pla Educatiu de Poble.
 • Esports: Manteniment dels dos centres esportius municipals de Can Roig i Can Coll, manteniment d’àrees esportives del municipi, incentivació per entitats esportives, Campus d’estiu.
 • Igualtat: despeses en l’elaboració de diferents plans d’Igualtat i protocols, així com despeses en actes de promoció de la igualtat
 • Joventut: manteniment del Casal de Joves, incentivació d’entitats juvenils i accions destinades a la ciutadania jove.
 • Promoció econòmica: incentivació al comerç i a l’activitat agrícola del municipi així com reactivació servei d’Ocupació Local.
 • Sanitat: control de diverses plagues, colònies de gats i gossos abandonats, manteniment de desfribil·ladors.
 • Seguretat i Civisme: manteniment del servei de la policia local de Torrelles.
 • Serveis socials i Gent Gran: Inclou l’equip de serveis socials, el manteniment del Casal d’Avis i les diverses accions previstes de caracter social.
 • Solidaritat: despeses en projectes de solidaritat internacional, que suposen el 0,7% del pressupost municipal, compromís adquirit quan les NacionsUnides van fixar que els països enriquits havien de destinar aquest 0,7 % del seus recursos a països empobrits com a forma de reparació històrica.

 

PART 3. LES INVERSIONS

Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora d'Hisenda

Les inversions són també anomenades despeses de capital. Tot i que són despeses, les inversions tenen un tractament independent per diferents motius: per la seva importància, pel seu impacte en l’endeutament de l Ajuntament i, finalment, per la possibilitat que siguin plurianuals i, per tant, amb efecte en més d’un pressupost.

El Pla d’inversions per al 2021 a l’Ajuntament de Torrelles té un import de 795.284,88 €, que suposa un 11,23% del total del pressupost. Les inversions poden ser finançades a través de recursos propis, endeutament o a través de subvencions (anomenades transferències de capital) d’altres administracions. En el cas de Torrelles, les inversions del 2021 són finançades de la següent manera:

 • Subvencions d’altres administracions com la Diputació de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 582.284,88 €
 • Préstecs: destinat a inversions: d’import 200.000 €
 • Recursos propis: un import total de 13.000 € 

Les actuacions que s’han inclòs en el Pla d’Inversions per al 2021 van destinades a millores de serveis, de via pública i d’equipaments. El detall és el següent:

 

Descripció

Import

Reforma i rehabilitació de la masia Can Coll

113.247,76

Impermeabilització coberta Ateneu

13.000,00

Millores accessibilitat edifici Ajuntament (ascensor)

36.000,00

Adequació bústies veïnats

30.000,00

Millora de les instal·laccions esportives CEM Can Coll

175.000,00

Impermeabilització piscina municipal CEM Can Coll

30.000,00

Millorade les instal.lacions esportives CEM Can Roig

294.037,12

Asfaltat de carrers

48.400,00

Adquisició i instal·lació de càmeres de seguretat

55.600,00

Pla d’Inversions 2021

795.284,88

 

PART 4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

El romanent de tresoreria per a despeses generals forma part de l’estat de liquidació del pressupost i és el resultat de la següent fórmula:

Romanent = drets pendents de cobrament + fons liquids tresoreria - crèdits pendents de pagament

Tot i la denominació de “romanent líquid de tresoreria”, aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de tresoreria. Certament és el resultat líquid que s’obtindria en el supòsit que es cobressin tots els drets reconeguts (no provisionals) i es paguessin totes les obligacions reconegudes, tenint en compte les desviacions de finançament afectat positives acumulades.

El romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici 2020 el sabrem quan haguem fet la liquidació del pressupost (a finals de febrer d’enguany). El romanent per a despeses generals a 2019 és de 585.633,33 €

El que és rellevant en el moment actual és que el Congrés ha suspès les regles fiscals fins al 2021 i permet a les administracions locals disposar del superàvit i el romanents que fins ara no podien mobilitzar per la llei d’estabilitat pressupostària.

És per això que des de l’Ajuntament treballem en fer modificació de crèdit per aquest 2021 per a noves inversions, més enllà del Pla d’Inversions del Pressupost Municipal del 2021.

En aquests moments s’està estudiant quines inversions podrien entrar dins la modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria. Entre els projectes que es vol incloure de forma prioritària s’inclouen adquisició de terrenys, adquisició de maquinària per a la brigada polivalent, inversions per la pacificació de la via pública o inversions de millores d’equipaments municipals, entre altres. Totes les actuacions que es duguin a terme a càrrec del romanent de tresoreria hauran de quedar executades dins d’aquest mateix any.

 

PART 5. L'ENDEUTAMENT MUNICIPAL

L’endeutament de l’Ajuntament és un element que té molta importancia en el sí de les seves finances i determina en gran part el tenir la capacitat o no de tirar endavant les actuacions necessàries per acomplir amb les competències que li són pròpies.

El deute viu és la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals. És a dir, és el capital pendent d’amortitzar més els interessos generats.

El deute per habitant és la ràtio que té utilitat a l’hora de fer comparativa entre ajuntaments pel que fa al deute públic.

L’evolució de l’endeutament de l’Ajuntament de Torrelles és clarament positiva, ja que tal com ens mostren en els gràfics, el deute viu s’ha reduit fins a la meitat en deu anys, i en el cas de l’indicador de deute per habitant hem passat de 302 € l’any 2009 a 132 € l’any 2020. Com més sanejats estiguin els comptes municipals, més recursos es podran destinar a programes i accions que afectin directament a la ciutadania, i no tant pel retorn de préstecs i d’interessos financers.

Una de les línies de treball de l’actual equip de govern és seguir amb aquesta tendència de reducció del deute.

Arxivat a: Articles d'opinió
Falgàs Marco
Pressupost municipal. Ingressos.
El pressupost municipal. Les despeses.
Inversions 2021
El romanent de tresoreria
Endeutament municipal
Darrera actualització d’aquest contingut: 12/04/2021 a les 12:42h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona