Anunci d'aprovació provisional de llista d'admesos i exclosos d'una plaça d'administratiu/va promoció interna

Mitjançant resolució d'Alcaldia núm. 2022DECR000007, de data 11.01.2021, s'ha aprovat provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés selectiu, mitjançant concurs oposició per promoció interna d’una plaça d’administratiu/va, en règim de funcionari de carrera.

Tal i com estableix la base cinquena, es concedeix un termini de 5 dies hàbils per a presentació d’esmenes i possibles reclamacions, que començarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la web municipal. En cas de no presentar-se esmenes i/o reclamacions, en l’esmentat termini, la precedent llista esdevindrà automàticament definitiva.

Darrera actualització: 14.01.2022 | 09:38