CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Vista poble
Portada > Documents oficials > Impost de Béns Immobles - Bonificació per família nombrosa, monoparental, o amb dos fills, un d'ells amb minusvalidesa - 30%

Impost de Béns Immobles - Bonificació per família nombrosa, monoparental, o amb dos fills, un d'ells amb minusvalidesa - 30%

Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa, monoparental, o tinguin dos fills, un d’ells amb minusvalidesa acreditada en la data de meritació de l’impost tindran dret a una bonificació del 30 per cent en la quota íntegra de l’impost, sempre que reuneixin els següents requisits:

-       En el cas de famílies nombroses: Que els ingressos anuals bruts familiars no superin 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

-       En el cas de famílies monoparentals: Que els ingressos anuals bruts familiars no superin 2,2 vegades el salari mínim interprofessional.

-       En qualsevol del dos casos que el valor cadastral no superi els 150.000,00 €.

-       Tenir reconeguda la condició de família nombrosa o monoparental.

-       El contribuent ha de ser titular de família nombrosa o monoparental.

-       L’immoble ha d’estar registrat en l’ORGT a nom del pare o de la mare de la família nombrosa o monoparental.

-       L’immoble ha de constituir l’habitatge habitual del titular del carnet de família nombrosa o a nom del cap de família en el cas de família monoparental i així ha de constar en el padró de Torrelles de Llobregat.

-       L’immoble ha de destinar-se a l’ús exclusiu de la família nombrosa o monoparental.

-       No es pot vendre ni llogar l’immoble en l’exercici fiscal en que s’hagi aplicat la bonificació.

 

Per gaudir de la bonificació s’haurà de presentar la sol·licitud al registre general de l’ajuntament amb la següent documentació:

-          Fotocòpia del títol de família nombrosa o títol de família monoparental vigent expedit per l'Administració competent.

-          Còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

-          Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa finca.

-          Fotocòpia de l'ultima declaració de renda dels membres de la unitat familiar.

-          Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa o monoparental i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.

 

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.

 

Les sol·licituds de bonificació de l’IBI per família nombrosa o família monoparental s’hauran de sol·licitar fins un mes posterior a la data de finalització del període voluntari de pagament, acompanyant la documentació requerida en aquest article.

 

Pels exercicis següents en què és vigent el títol de família nombrosa o família monoparental el benefici fiscal es prorrogarà de forma automàtica, restant condicionat a l'aportació cada any, fins un mes posterior a la data de finalització  del període de pagament en voluntària, de l'última declaració de l'Impost sobre la renda de les persones físiques presentada, a fi d'acreditar el compliment del requisit econòmic, essent que l'incompliment dels requisits exigits per la normativa aplicable determinarà la pèrdua del dret a la seva aplicació, regularitzant, si s'escau la situació tributària de l'obligat, d'acord amb el què disposa l'art. 137 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

 

En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari i si s’accepta la sol·licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la bonificació.

 

En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris,  la bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti al subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

Arxivat a: Bonificacions fiscals

Arxius adjunts

  • OF 1 (PDF, 241 kB)
    OF1 IBI
Darrera actualització d’aquest contingut: 27/02/2017 a les 14:02h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona