CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
boira hivern
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Públic

Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge Públic

Descripció

Al registre de sol·licitants d'habitatge públic s’han d’inscriure totes aquelles persones que desitgen optar a un habitatge en règim de lloguer dins del terme municipal de Torrelles.

Requeriments

-      Ser major d’edat.

-      Estar empadronat al municipi de Torrelles.

-      No tenir un habitatge en propietat cap membre de la unitat de convivència, en els termes que especifica aquest Reglament.

-      Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d’habitatges amb protecció oficial, segons la modalitat de sol·licitud per la qual s’opti.

-      Aquelles persones o unitats de convivència que hagin estat beneficiàries d’un habitatge amb protecció oficial d’arrendament podran inscriure’s en el registre per a sol·licitar altres modalitats d’habitatge de protecció oficial transcorregut un termini de tres anys des de l’adjudicació de l’habitatge de lloguer.

-      No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes al Decret 106/2009.

-      No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, d’acord amb el dret civil de Catalunya.

-      Morositat: No haver estat sotmès a procediments judicials, de resolució, reclamació de quantitats, alteració de la convivència veïnal o similars, relacionats amb l’ús d’un habitatge.

-      No es podran inscriure en el registre de sol·licitants aquells adjudicataris que hagin estat titulars d’un habitatge oficial i l’hagin alienat per qualsevol causa, excepte per mobilitat laboral o altres que es puguin considerar justificades per la Comissió d’habitatge.

-      La disponibilitat d’un habitatge de lloguer no serà obstacle per a la inscripció al registre, sempre que es compleixi la resta de requisits exigits.

-      Tenir necessitat d’habitatge: La persona i tota la unitat de convivència que sol·liciti la inscripció al Registre haurà de tenir necessitat d’habitatge, bé perquè no en té cap o bé perquè no en té un d’adequat. (vegeu l’Annex 1 del Reglament)

Període tramitació

Durant tot l’any.

Temps de resolució

3 mesos

Qui el pot demanar

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

 

Preu de la tramitació

Tràmit gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

  • Premeu el botó a l’enllaç www.registresolicitants.cat
  • Seleccioneu l'opció A (crear una nova sol·licitud online)
  • Un cop omplert el formulari caldrà que us adreceu al Servei d’Atenció al Ciutadà per presentar la sol·licitud.
Iniciar el tràmit

Presencialment

  • Ompliu i signeu l'imprès d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatge públic.
  • Presenteu l'imprès acompanyat dels documents requerits al Servei d’Atenció al Ciutadà. 

Documentació necessària

  • - Sol•licitud d'inscripció al registre de sol•licitants d'habitatge públic. Podeu aconseguir aquesta sol•licitud a la web www.registresolicitants.cat o al Servei d’Atenció al Ciutadà. - Fotocòpia del document nacional d’identitat o targeta d’identificació d’estranger de tots els membres de la unitat de convivència - Fotocòpia del llibre de família, o document acreditatiu de la convivència o parella estable, amb acreditació, si s’escau, de menors d’edat que no comptin amb DNI propi. Per estrangers amb residència permanent: - Fotocòpia del permís de residència permanent, si s’escau. - Volant d'empadronament - Volant de convivència, si s'escau. - Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència, (de cadascun dels membres de la unitat de convivència), mitjançant fotocòpia de la declaració presentada del impost de la renda de les persones físiques, corresponent al període impositiu immediatament anterior a la data de presentació de la sol•licitud. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no hagi de presentar la declaració, per no estar-hi obligat, l’acreditació dels seus ingressos cal fer-la mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa dels ingressos i retencions. A aquesta documentació cal afegir-hi el certificat de l’Agència Tributària sobre la no-presentació de la declaració de renda. - Si hi ha algun membre de la unitat de convivència amb minusvalidesa superior al 33%, cal aportar certificat de minusvalidesa expedit als centres d’atenció als disminuïts, en el cas que fos al•legada, i també, en el cas de qualsevol altra circumstància, cal aportar la documentació que justifiqui el dret a ser inclòs, com a possible adjudicatari, en els contingents especials de reserva. - Documentació acreditativa del divorci, separació matrimonial o extinció de la parella estable, aportant la sentència aprovatòria del conveni regulador. No són vàlids documents privats d’advocat i/o notari. El gestor del registre podrà sol•licitar tots els documents complementaris que estimi necessaris per a la comprovació de les circumstàncies al•legades. Igualment, es podrà sol•licitar a l’Agència Tributària la comprovació de les declaracions o certificacions corresponents als ingressos, així com altres comprovacions a altres administracions, en virtut de les autoritzacions concedides en aquest respecte. La resta de documentació addicional que calqui lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar, d’acord amb allò estipulat als articles 6, 7, 16, i següents i concordants, del Decret 106/2009, de 19 de maig, de regulació del Registre de Sol•licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya.
Darrera actualització d’aquest contingut: 18/11/2020 a les 09:12h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona