CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Vista poble 2
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud de llicència d’obra major

Sol·licitud de llicència d’obra major

Descripció

Sol·licitud de llicència per a obres que comporten un augment de volum i/o superfície edificada en un solar o immoble, és a dir:

- Obres noves o de nova planta en general, reforma d'edificis existents que impliquen ampliació o modificacions substancials de l'estructura existent.

Període tramitació

Durant tot l’any.

Temps de resolució

2 mesos. Durant el termini d’un mes, l’Ajuntament podrà requerir, si s’escau, al titular de les obres, als efectes següents:

Vigència

 Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.  Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aprovació, impedint l’execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.

Qui el pot demanar

 • Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Preu de la tramitació

Segons l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 20, referent a la taxa per llicències Urbanístiques i de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 5 referent a l’impost per llicències Urbanístiques.

 La quota tributaria resultarà d’aplicar impost i taxa al pressupost d’execució material de l’obra (PEM) els següents tipus de gravamen:

 Impost 4%.

 Taxa segons tipologia:

 -         Legalitzacions a requeriment de l’ajuntament: 7%

-         Legalitzacions a instància de l’interessat: 3%

-         Llicència edificacions de nova construcció i moviment de terres: 1,6%

-         Llicències obres d’ampliació: 1,1%

-         Llicències obres de reforma i la resta d’obres majors: 0,8%

 Placa d’obres: 30€ (inclou placa d’obres i número de finca).

 Garantia urbanística, per a garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l’execució de l’obra.

 Garantia de residus, per a la correcta gestió dels residus.

 Garantia d’arbrat, per a garantir l’arbrat mínim en l’interior de la parcel·la.

 Autoliquidació: La quantitat corresponent al total de drets liquidats (impost, taxa i placa) haurà de ser ingressat en el compte corrent 2100 0279 56 0200011105 de “La Caixa de Pensions”. Fins el pagament d’aquests drets no es procedirà a la concessió de la llicència, i romandrà suspès el termini per aprovar-la.   

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

Al Servei d'Atenció al Ciutadà de  l’Ajuntament

Plaça Ajuntament, 1

08629 – TORRELLES DE LLOBREGAT

T/936890000

Documentació necessària

 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: • Full de sol•licitud (instància específica de sol•licitud d’obra major). • Declaració jurada (model específic de l’ajuntament) • Pauta de control administratiu de recepció (model específic de l’ajuntament). • Model d’autoliquidació de llicència d’obres majors (model específic de l’ajuntament). • Dos jocs del projecte tècnic que pot ser bàsic o d'execució, en funció del qual s'ha d'aportar la corresponent documentació, i han d'estar signats pel tècnic i el sol•licitant. Si es presenta projecte bàsic s'ha d'aportar la següent documentació:  Memòria descriptiva  Estimació de pressupost  Documentació gràfica  Estadística d'Edificació i Habitatge  Fulls d'assumeix dels tècnics  Certificat de no afectació de línies elèctriques  Estudi de gestió de residus i fitxa/model normalitzat de l'Agència de Residus de Catalunya  Justificació compliment de la normativa urbanística: Paràmetres volumètrics, usos, dotació aparcaments, etc.  Justificació del compliment de les prescripcions del Codi Tècnic d'Edificació (CTE).  Justificació del compliment de normativa sectorial: accessibilitat, habitabilitat, etc.  Justificació del compliment del decret d'ecoeficiència  Documentació referent a cessions, si s'escau  Fitxa de la descripció del sistema de captació d'energia solar  Si el projecte bàsic i/o els fulls d'assumeix no estan visats, caldrà aportar certificat col•legial o una declaració responsable on es reconegui la competència del redactor del projecte i/o directors facultatius , amb declaració de no estar inhabilitat per l'exercici professional i què disposa d'assegurança de responsabilitat civil. Si es presenta projecte executiu, que sempre ha d'anar visat, s'ha d'aportar la mateixa documentació que es requereix pel projecte bàsic, adjuntant a més la que es relaciona a continuació:  Programa de control de qualitat  Estudi de Seguretat i Salut  Indicació de les connexions o serveis públics i canalitzacions  Justificació del compliment de la normativa desismorresistència.Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacionsAnnex tècnic de la instal•lació del sistema de captació d'energia solarCertificat eficiència energètica de projectes, si s'escau  Justificació de la infrastructura d'accés als serveis de telecomunicacions  Annex tècnic de la instal•lació del sistema de captació d'energia solar  Certificat eficiència energètica de projectes, si s'escau
 • Autoliquidació (Word, 46 kB)
  Autoliquidació
 • Certificat línies elèctriques (Word, 22 kB)
  Certificat línies elèctriques
 • Declaració jurada (Word, 26 kB)
  Declaració jurada
 • Pauta de control (Excel, 26 kB)
  Pauta de control
 • Sol·licitud de llicència d'obra major (Word, 131 kB)
  Sol·licitud de llicència
Darrera actualització d’aquest contingut: 22/12/2020 a les 10:30h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona