Alta, Modificació i Baixa al registre municipal d'entitats (RME)

El Registre Municipal d’Entitats (RME) té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les entitats existents al municipi, les seves finalitats i representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme.

Només les associacions que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats podran exercir els drets que la Llei i la Instrucció del Registre reconeixen a les entitats.

Les entitats inscrites tindran l'obligació de notificar, durant el primer trimestre de l'any, les modificacions que afectin a les dades registrals.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

L'Alta en un termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció.
La Modificació i la Baixa de forma immediata, tan bon punt la Regidoria corresponent tingui constància per escrit dels canvis a efectuar.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les entitats i associacions sense ànim de lucre que actuen en l’àmbit territorial de Torrelles de Llobregat

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'Alta al RME

  Model sol·licitud d'Alta al RME

 • Sol·licitud de modificació al RME

  Model sol·licitud de modificació al RME

 • Sol·licitud de baixa al RME

  Model sol·licitud de baixa al RME

 • Certificat número socis

  Model de certificat de número de socis

 • Còpia dels estatuts reguladors de l'entitat

  Necessària per a l'Alta

 • Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre que, pel seu àmbit d'actuació, territorial o material, correspongui o certificació acreditativa d'haver presentat la sol·licitud d'in

  Necessària per a l'Alta

 • Còpia del NIF de l'entitat

  Necessària per a l'Alta

 • Domicili social de l’entitat, correu electrònic i pàgina web, si s'escau.

  Necessària per a l'Alta

 • Acta o certificació de la ultima assemblea general de socis, o d'un òrgan equivalent, en què hagi estat escollida la junta o òrgan de govern vigent en el dia de la inscripció, amb nom i cognoms, DNI, adreça i el telèfon, en el seu cas, de les perso

  Necessària per a l'Alta

 • Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sol·licitud, especificant els que siguin residents al municipi (model de certificat de número de socis).

  Necessària per a l'Alta

 • Certificació de pertinença, si fos el cas, a federacions, confederacions o unions.

  Necessària per a l'Alta

 • Logotip de l’entitat, si en té (si és possible, en format digital).

  Necessària per a l'Alta

 • Dades bancàries de l'entitat (Sol·licitud d’alta de dades bancàries per als tercers)

  Necessària per a l'Alta

 • Programa o memòria anual de les seves activitats i pressupost anual de l’entitat.

  Necessària per a l'Alta

 • Certificat emès per secretari de l'entitat (amb el vistiplau de la presidència) on consti la data i el lloc de l'assemblea que hagi decidit donar de baixa l'entitat. Si es considera adient es poden especificar els motius de la baixa.

  Necessària per a la Baixa

 • En el cas de dissolució de l'entitat, caldrà aportar un certificat signat per la persona expressament autoritzada a aquest efecte, que acrediti que s'ha produït la dissolució de l'associació i, per aquesta raó, se sol·licita la cancel•lació dels

  Necessària per a la Baixa

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:44