Juntes de govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcalde presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret 2023DECR000794, donant compte al Ple municipal sessió extraordinària el dia 17 de juliol de 2023. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

 • President: Joan Juncà Mèlich
 • 1r. Tinença d’Alcaldia: Falgàs Marco Margaleff
 • 2n Tinença d’Alcaldia: Judith Roig Ollé
 • 3r Tinença d’Alcaldia: Eduard Garcia Riera
 • Regidor: Ignasi Llorente Briones

Hi assistiran, amb veu, però sense dret de vot, en qualitat d’assessors, els regidors i regidores diferents dels anteriors que tinguin responsabilitats de govern.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

 1. L’aprovació Municipal de xifres del Padró municipal d’habitant.
 2. L’aprovació de l'oferta pública d’ocupació.
 3. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com les seves modificacions.
 4. La resolució de llicències d’obres majors, i última resolució de competència municipal en matèria d’autorització ambiental o llicència ambiental de les activitats.
 5. L’aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l'exercici, així com les seves modificacions.
 6. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan l'import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 8. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat.

De conformitat amb l’establert en l’article 22 de la LBRL, el Ple de l’Ajuntament en data 17 de juliol de 2023, delega en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

 1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència de Ple.
 2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, encara que la contractació de la seva execució correspongui al Ple, i encara que no hagi previsió pressupostària per la seva contractació.
 3. Les facultats atribuïdes per la normativa al Ple d’establiment, modificació o supressió dels preus públics, i les facultats atribuïdes per la normativa al Ple sobre la concessió de beneficis fiscals i declaracions que produeixin beneficis fiscals, de conformitat amb l’article 23 de la LBRL, en relació amb el text refós de la Llei de HL.
 4. La declaració total o parcial d’estat ruïnós de construccions.
 5. L’acceptació de cessions gratuïtes i obligatòries de terrenys destinats a dotacions, que portin causa en compliment d’obligacions urbanístiques, així com la seva reversió en els casos que legalment procedeixin.
 6. L’autorització de canvis de titularitat o transferència de drets concessionals en les concessions de servei públic i en concessions demanials.
 7. Les declaracions de compatibilitat dels empleats públics municipals.
 8. La determinació de les Festes Locals.
 9. La imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades com a molt greus a l’article 213 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i la resolució dels recursos de reposició contra als acords adoptats per la Junta de Govern Local en ús de l’acord anterior.
 10. La realització del sorteig per la composició de les meses electorals, sempre i quan la resolució de la convocatòria reculli que el sorteig serà realitzat en acte públic, tal com disposa la LOREG.
Darrera actualització: 27.07.2023 | 09:25
Darrera actualització: 27.07.2023 | 09:25