Borses de treball

Borses de treball: Són convocatòries per crear una llista de candidats/es amb la finalitat de poder donar cobertura als següents supòsits previstos a la normativa vigent:

 • Cobertura de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix.
 • Substitució transitòria dels titulars.
 • Execució de programes de caràcter temporal.
 • Excés o acumulació de tasques.
Convocatòries
 • Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a de cultura

  Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica de cultura, grup A, subgrup 2 amb caràcter d'urgència.

  El dia 6 de juliol de 2023 s'han publicat les bases reguladores del procés selectiu  en el BOPB.

  El dia 7 de juliol de 2023 s'ha publicat en el DOGC la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data s'obre el termini legal de presentació d'instàncies de 10 dies naturals.

  El dia 11 de juliol de 2023 s'ha publicat una correcció d'error material de l'apartat h) de les bases quarta i cinquena publicades en el BOPB de 6 de juliol de 2023, de manera que on deia abonar la taxa de 52 euros ha de dir abonar la taxa de 41 euros.

  El dia 24 de juliol de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, amb designació de tribunal i data, hora i lloc de realització de prova.

  El dia 6 de setembre s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

 • Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a d'Administració General

  Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica d'administració general, grup A, subgrup 1, amb caràcter d'urgència.

  El dia 20 de gener de 2023 s'ha publicat la convocatòria en el DOGC. L'endemà d'aquesta data obre el termini de presentació d'instàncies.

  El dia 2 de febrer de 2023 es publica la resolució d'aprovació provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 16 de febrer de 2023 es publica la designació dels membres del tribunal així com la data, hora i lloc de realització de la prova teòrica.

  El dia 3 de març de 2023 es publica l'Acta de selecció.

 • Convocatòria de la Borsa de treball d'auxiliars administratius/ves per contracte de relleu

  Convocatòria del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure. 

  El dia 8 d’abril de 2022 s’ha publicat la resolució amb l’aprovació provisional d’admesos i exclosos, el nomenament del tribunal i la data i hora de realització de la prova teòrica. Tal i com estableix la base quarta, es concedeix un període de 3 dies hàbils per a la presentació d’esmenes i reclamacions.