Convocatòries de selecció

Torn lliure: Són convocatòries obertes a les que es pot presentar qualsevol persona sempre que compleixi els requisits relacionats a les bases de la convocatòria, com la titulació, experiència, etc., per cobrir un nombre concret de places vacants, de forma permanent, en base a l'oferta pública d'ocupació aprovada.

Promoció interna: Són convocatòries restringides a personal nomenat funcionari de carrera o personal laboral fix.

Borses de treball: Són convocatòries per crear una llista de candidats/es amb la finalitat de poder donar cobertura als següents supòsits previstos a la normativa vigent:

 • Cobertura de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix.
 • Substitució transitòria dels titulars.
 • Execució de programes de caràcter temporal.
 • Excés o acumulació de tasques.

Plans d'ocupació: Convocatòries per promoure la contractació de persones en situació d'atur per un període de temps determinat gestionades des del Servei d’Ocupació Local de l’Àrea de Serveis a les persones.

Convocatòries
 • Convocatòria d'una plaça d'operari/a polivalent del grup AP i constitució de borsa de treball

  En el BOPB de 6 de febrer de 2024 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'operari/a polivalent, grup AP, en el torn lliure, i creació d'una borsa de treball.

  En el DOGC de 15 de febrer de 2024 es va publicar la convocatòria en extracte en el DOGC. 

  El dia 25 de març de 2024 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, així com la designació del tribunal.

  El dia 8 d'abril de 2024 es va publicar la resolució d'inici del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria de 2 places d'educador/a de llar d'infants per concurs oposició

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu de dues places d'educadors/es de la llar d'infants per concurs oposició, en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB d'1 de març de 2024 s'ha publicat el text íntegre de les bases reguladores del procés selectiu de dues places d'educadors/es de la llar d'infants per concurs oposició, en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022

  En el DOGC de 12 de març de 2024 s'ha publicat la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data s'inicia el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 5 d'abril de 2024 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es. L'endemà d'aquesta data s'inicia el termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'operari/a polivalent

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'operari/a polivalent en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB de 17 de gener de 2024 es va publicar una modificació de les bases i el text refós de les mateixes.

  En el DOGC de 24 de gener de 2024 es va publicar la convocatòria en extracte, l'endemà d'aquesta data es va iniciar el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 19 de febrer de 2024 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, i la designació dels membres del tribunal.

  El dia 15 de març de 2024 es va publicar l'acta del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria de 3 places d'educador/a de llar d'infants

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu de tres places d'educador/a de llar d'infants en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 11 d'agost de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 14 de novembre de 2023, es va publicar la resolució provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

  El dia 12 de desembre de 2023, es va publicar la resolució definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, així com la designació del tribunal.

  El dia 29 de gener de 2024, es publica l'Acta final del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'educador/a social

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'educador/a social en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 11 d'agost de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 11 d'octubre de 2023 es publica la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 7 de novembre de 2023 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es així com la designació del tribunal.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB de 29 de juny de 2023 s'ha publicat el text refós de les bases reguladores del procés selectiu esmentat, recollint diverses modificacions d'errors materials.

  En el DOGC de 12 de juliol de 2023 s'ha publicat la convocatòria en extracte en el DOGC. L'endemà d'aquesta publicació s'obre el termini legal de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals.

  El dia 5 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 31 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, i la designació del tribunal.

 • Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a de cultura

  Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica de cultura, grup A, subgrup 2 amb caràcter d'urgència.

  El dia 6 de juliol de 2023 s'han publicat les bases reguladores del procés selectiu  en el BOPB.

  El dia 7 de juliol de 2023 s'ha publicat en el DOGC la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data s'obre el termini legal de presentació d'instàncies de 10 dies naturals.

  El dia 11 de juliol de 2023 s'ha publicat una correcció d'error material de l'apartat h) de les bases quarta i cinquena publicades en el BOPB de 6 de juliol de 2023, de manera que on deia abonar la taxa de 52 euros ha de dir abonar la taxa de 41 euros.

  El dia 24 de juliol de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, amb designació de tribunal i data, hora i lloc de realització de prova.

  El dia 6 de setembre s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

 • Convocatòria de 4 places d'agent en règim funcionari de carrera per concurs oposició lliure i constitució d'una borsa

  En el BOPB de 24 de gener de 2023 es van publicar les bases de la convocatòria.

  En el BOPB de 9 de febrer de 2023 es va publicar una modificació de les bases i el text refós de les mateixes.

  En el DOGC de 13 de febrer de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte, l'endemà d'aquesta data es va iniciar el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 31 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

 • Logo DIBA Convocatòria procés selectiu 1 plaça temporal Operari/a polivalent especialitat en jardineria (Pla Ocupació)

  Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària polivalent, especialitat jardineria, i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2020-2023: Xarxa de governs locals 2023 (codi 23/Y/334728).

 • Logo DIBA Convocatòria procés selectiu 1 plaça temporal Operari/a polivalent especialitat en lampisteria i electricitat (Pla Ocupació)

  Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària polivalent, especialitat en lampisteria i electricitat, i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2020-2023: Xarxa de governs locals 2023 (codi 23/Y/334728).

 • Diputació de Barcelona Convocatòria procés selectiu 1 plaça temporal Operari/a polivalent de manteniment d'instal·lacions esportives municipals (Pla Ocupació)

  Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària polivalent de manteniment d'instal·lacions esportives municipals, i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2020-2023: Xarxa de governs locals 2023 (codi 23/Y/334728).

 • Procés estabilització. Convocatòria d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca

  En el BOPB de 30 de deseembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 24 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 28 de març de 2023 es va publicar l'acta de selecció.

  El dia 4 de maig de 2023 es va publicar l'acta de selecció rectificada per les resolucions dels rescursos d'alçada.

 • Convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del grup A1 en règim de funcionari de carrera i constitució d'una borsa de treball

   

  En el BOPB d'1 de desembre de 2022 es van publicar les bases de la convocatòria.

  En el DOGC de 12 de desembre de 2022 es va publicar la convocatòria. L'endemà d'aquesta publicació va iniciar l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 6 de febrer de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es. L'endemà d'aquesta data es va iniciar l'obertura del termini de presentació d'esmenes i/o reclamacions.

  El dia 13 d'abril de 2023 es publica en el BOPB una modificació de les bases de la convocatòria que aclareix la classificació dels annexos del temari general i específic. 

  El mateix 13 d'abril de 2023 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, la designació del tribunal i la data, hora i lloc de realització de l'exercici teòric.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça de treballador/a social

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de treballador/a social en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 25 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 27 de març de 2023 es va publicar l'acta de selecció.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 24 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·lictuds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 23 de març de 2023 es va publicar l'Acta rectificada del procés selectiu.

 • Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a d'Administració General

  Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica d'administració general, grup A, subgrup 1, amb caràcter d'urgència.

  El dia 20 de gener de 2023 s'ha publicat la convocatòria en el DOGC. L'endemà d'aquesta data obre el termini de presentació d'instàncies.

  El dia 2 de febrer de 2023 es publica la resolució d'aprovació provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 16 de febrer de 2023 es publica la designació dels membres del tribunal així com la data, hora i lloc de realització de la prova teòrica.

  El dia 3 de març de 2023 es publica l'Acta de selecció.

 • Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2022-2023 Convocatòria Pla d'Ocupació d'un/a Dinamitzador/a Juvenil de Suport per desenvolupar el projecte “Dinamització del Casal de Joves El Club”

  Convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Dinamitzador/a Juvenil a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, corresponent al projecte “Dinamització del Casal de Joves El Club”, inclòs en la segona convocatòria del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2022-2023- Programa de Dinamització del Mercat de Treball de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

  En el BOPB del 15 de desembre de 2022 s’han publicat les bases que tenen per objecte la regulació del procés selectiu.

  En del DOGC del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la convocatòria en extracte que determina l’inici del període de presentació de sol·licituds, de 10 dies naturals.

  El 17 de gener de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos i exclosos, amb les valoracions de mèrits provisionals.

  El dia 26 de gener de 2023 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos i exclosos, amb les valoracions de mèrits definitives. En la mateixa resolució es publica la composició del tribunal així com la data, hora i lloc de realització de les entrevistes.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'agent

  Pendent de publicació de la convocatòria.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'oficial/a

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'oficial/a en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  A l'espera de la publicació de la convocatòria en extracte en el DOGC.

 • Convocatòria de la Borsa de treball d'auxiliars administratius/ves per contracte de relleu

  Convocatòria del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure. 

  El dia 8 d’abril de 2022 s’ha publicat la resolució amb l’aprovació provisional d’admesos i exclosos, el nomenament del tribunal i la data i hora de realització de la prova teòrica. Tal i com estableix la base quarta, es concedeix un període de 3 dies hàbils per a la presentació d’esmenes i reclamacions.