Torn lliure

Torn lliure: Són convocatòries obertes a les que es pot presentar qualsevol persona sempre que compleixi els requisits relacionats a les bases de la convocatòria, com la titulació, experiència, etc., per cobrir un nombre concret de places vacants, de forma permanent, en base a l'oferta pública d'ocupació aprovada.

Convocatòries
 • Procés d'estabilització. Convocatòria de 2 places d'educador/a de llar d'infants per concurs oposició

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu de dues places d'educadors/es de la llar d'infants per concurs oposició, en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB d'1 de març de 2024 s'ha publicat el text íntegre de les bases reguladores del procés selectiu de dues places d'educadors/es de la llar d'infants per concurs oposició, en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022

  En el DOGC de 12 de març de 2024 s'ha publicat la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data s'inicia el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 5 d'abril de 2024 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es. L'endemà d'aquesta data s'inicia el termini de presentació d'esmenes i possibles reclamacions.

  El dia 22 d'abril de 2024 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, així com la designació del tribunal i la data, hora i lloc de realització de l'exercici teòric-pràctic.

 • Convocatòria d'una plaça d'operari/a polivalent del grup AP i constitució de borsa de treball

  En el BOPB de 6 de febrer de 2024 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'operari/a polivalent, grup AP, en el torn lliure, i creació d'una borsa de treball.

  En el DOGC de 15 de febrer de 2024 es va publicar la convocatòria en extracte en el DOGC. 

  El dia 25 de març de 2024 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, així com la designació del tribunal.

  El dia 8 d'abril de 2024 es va publicar la resolució d'inici del procés selectiu.

  El dia 22 d'abril de 2024 es va publicar l'Acta del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'operari/a polivalent

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'operari/a polivalent en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB de 17 de gener de 2024 es va publicar una modificació de les bases i el text refós de les mateixes.

  En el DOGC de 24 de gener de 2024 es va publicar la convocatòria en extracte, l'endemà d'aquesta data es va iniciar el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 19 de febrer de 2024 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, i la designació dels membres del tribunal.

  El dia 15 de març de 2024 es va publicar l'acta del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria de 3 places d'educador/a de llar d'infants

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu de tres places d'educador/a de llar d'infants en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 11 d'agost de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 14 de novembre de 2023, es va publicar la resolució provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

  El dia 12 de desembre de 2023, es va publicar la resolució definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es, així com la designació del tribunal.

  El dia 29 de gener de 2024, es publica l'Acta final del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'educador/a social

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'educador/a social en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 11 d'agost de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 11 d'octubre de 2023 es publica la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 7 de novembre de 2023 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es així com la designació del tribunal.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el BOPB de 29 de juny de 2023 s'ha publicat el text refós de les bases reguladores del procés selectiu esmentat, recollint diverses modificacions d'errors materials.

  En el DOGC de 12 de juliol de 2023 s'ha publicat la convocatòria en extracte en el DOGC. L'endemà d'aquesta publicació s'obre el termini legal de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals.

  El dia 5 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 31 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, i la designació del tribunal.

 • Convocatòria de 4 places d'agent en règim funcionari de carrera per concurs oposició lliure i constitució d'una borsa

  En el BOPB de 24 de gener de 2023 es van publicar les bases de la convocatòria.

  En el BOPB de 9 de febrer de 2023 es va publicar una modificació de les bases i el text refós de les mateixes.

  En el DOGC de 13 de febrer de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte, l'endemà d'aquesta data es va iniciar el termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 31 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

 • Procés estabilització. Convocatòria d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca

  En el BOPB de 30 de deseembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca en el torn lliure, dins l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 24 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 28 de març de 2023 es va publicar l'acta de selecció.

  El dia 4 de maig de 2023 es va publicar l'acta de selecció rectificada per les resolucions dels rescursos d'alçada.

 • Convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del grup A1 en règim de funcionari de carrera i constitució d'una borsa de treball

   

  En el BOPB d'1 de desembre de 2022 es van publicar les bases de la convocatòria.

  En el DOGC de 12 de desembre de 2022 es va publicar la convocatòria. L'endemà d'aquesta publicació va iniciar l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 6 de febrer de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es. L'endemà d'aquesta data es va iniciar l'obertura del termini de presentació d'esmenes i/o reclamacions.

  El dia 13 d'abril de 2023 es publica en el BOPB una modificació de les bases de la convocatòria que aclareix la classificació dels annexos del temari general i específic. 

  El mateix 13 d'abril de 2023 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, la designació del tribunal i la data, hora i lloc de realització de l'exercici teòric.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça de treballador/a social

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça de treballador/a social en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 25 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·licituds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 27 de març de 2023 es va publicar l'acta de selecció.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  En el DOGC de 24 de gener de 2023 es va publicar la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data correspon a l'inici del termini de presentació de sol·lictuds.

  El dia 3 de març de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 23 de març de 2023 es va publicar l'Acta rectificada del procés selectiu.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'agent

  Pendent de publicació de la convocatòria.

 • Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'oficial/a

  En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'oficial/a en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

  A l'espera de la publicació de la convocatòria en extracte en el DOGC.

 • Convocatòria pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'agent del grup C2 en règim de funcionari de carrera, i creació de borsa

  Convocatòria pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'agent del grup C2 en règim de funcionari de carrera, i creació de borsa

  El dia 21.9.2022 es publica la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 28.9.2022 es publica el Decret d'Alcaldia que aprova la modificació de la composició del tribunal (base SETENA).

  El dia 11.10.2022 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal i data d'inici de les proves.

  El dia 18.10.2022 es publiquen els resultats de la prova pràctica i el dia i hora de la prova psicotècnica.

  El dia 20.10.2022 es publiquen els resultats de la prova psicotècnica i el dia hora de realització de la prova mèdica.

  El dia 4.11.2022 es publica l'Acta del procés selectiu.

 • Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va del grup C2 en règim de funcionari de carrera i creació de borsa de treball

  Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, en règim de funcionari de carrera, del grup C, subgrup 2, i creació de borsa de treball

  El dia 20 de juliol de 2022 es publica la Resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

  El dia 3 d'agost de 2022 es publica la Resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal i determinació de dia, hora i lloc de realització de les proves.