Comunicació de tancament de solars i terrenys

Estan subjectes al règim de comunicació:
Les sol·licituds de comunicació per tancaments de tota classe de solars i terrenys, construccions i instal·lacions per a complir els deures d’ús i conservació i rehabilitació establerts per la Llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la legislació sectorial per mantenir els terrenys en les correctes condicions de seguretat, salubritat, i de   protecció del medi ambient, així com l’obligació general de respectar i contribuir a preservar el paisatge urbà, i detalla les actuacions que hauran de dur a terme els propietaris de terrenys i solars per fer complir aquest deure.
Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys Núm. 41.

 

Cost de la tramitació:

La quota tributària resultarà d’aplicar:

  1. Impost: 4% sobre el pressupost de l’obra (Pressupost d'Execució Material).
  2. Taxa: 0,8% sobre el pressupost de l’obra (Pressupost d'Execució Material). S'estableix la taxa mínima de 18 €

Autoliquidació: La quantitat corresponent al total de drets liquidats haurà de ser ingressat en el compte corrent: ES63 2100 0279 5602 0001 1105 (Caixabank). Cal indicar el nom del promotor i l’adreça de l’obra.

També es podrà abonar amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

 

Altra informació d'interès:

  • Si en les obres a executar hi ha ocupació de la via pública caldrà sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública (Policia Local) d’acord amb el que disposa l’article 20 de l’Ordenança municipal reguladora de Llicències Urbanístiques.
  • Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
  • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.

 

Quan es dóna resposta:

La comunicació permetrà l’inici de l’actuació des del dia de la seva presentació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa

Serveis Tècnics d’Urbanisme

Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 - 08629 Torrelles de LLobregat - Barcelona
Nom de contacte: Adela Padrosa
Telèfon: 936 890 000 (Ext.112)
Fax: 936890510
Adreça electrònica: urbanisme@torrelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèviament.
Darrera actualització: 20.10.2022 | 14:02