Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i contruccions

Una vegada finalitzada una obra major (obres de nova planta, addició i ampliació com també la reparació o rehabilitació que alteri l’estructura o aspecte exterior) s’ha de comunicar la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'actuació des del dia de la seva presentació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els promotors o propietaris de l’edificació o el seu representant.

Cal aportar:

 • Justificant d’haver realitzat la declaració cadastral (Model 900-D o el que el substitueixi).
 • Certificat emès per la Gestora de residus, acreditatiu de la gestió dels residus rebuts.
 • En aquells casos en què s’hagi executat, de manera prèvia o simultània, un projecte d’urbanització vinculat a l’edificació de conformitat a l’article 39 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, cal un certificat final d’
 • Sol·licitud. Model OB.02

 • Certificat final d'obra visat de l’edificació, original o còpia confrontada, emès per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:

  - Data de finiment de les obres.
  - Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
  - Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
  - Que els elements urbanístics afectats per les obres han estat reposats o reparats.

 • Dues fotografies de l'edifici i del seu entorn i una dels vials adjacents, en el seu estat actual.
 • Document que certifiqui que s’ha liquidat la taxa corresponent.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament-SAC, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:53