Comunicació prèvia d'instal·lació fotovoltaica d'autoconsum

De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les intervencions necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar.

Ordenança Núm. 38 : Ordenança Instal·lacions aprofitament energia solar

 

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

  1. Si en les obres a executar hi ha ocupació de la via pública caldrà sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública ( Dpto.de Policia) d’acord amb el que disposa l’article 20 de l’Ordenança municipal reguladora de Llicències Urbanístiques.
  2. Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
  3. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.
  4. Bonificació d’aquelles instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

“ Gaudiran d'una bonificació del 25 % de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals, durant els cinc períodes impositius següents a la instal·lació.

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.”

S’exclouen de la bonificació aquelles instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, que s’hagin instal·lat obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

S’exclouen de la bonificació aquelles instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, que s’hagin instal·lat obligats per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà sol·licitar-ho amb una instancia genèrica a part.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'actuació des del dia de la seva presentació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament-SAC, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:53