Comunicació prèvia d'obres

Estan subjectes al règim de COMUNICACIÓ PRÈVIA:

 • Canviar paviments interiors i/o exteriors.
 • Reparar arrebossats interiors i/o exteriors que no afrontin amb la via pública.
 • Muntar instal·lacions: aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aire condicionat, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques, sempre que no afectin a l’estructura, façanes o cobertes.
 • Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.
 • Col·locar reixes en finestres o portes en concordança amb les preexistents en l’edifici, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l’alienació de façana.
 • Substituir o instal·lar persianes enrotllables, sense modificar el buit de façana.
 • Reformar: cuines, banys, lavabos o safareigs existents, enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina. Sense modificació de distribució interior i sense afectacions estructurals.
 • Canviar canonades o desguassos a l’interior de les edificacions, sempre que no afectin a elements estructurals.
 • Pintar façanes sense bastides o amb bastides en sòl privat que no superin els 6,00 metres d’alçada.
 • La reparació no estructural i puntual d’humitats en cobertes i terrats, que no confronten amb via pública.
 • La reparació no estructural i puntual de façanes i tanques, que no confronten amb via pública.
 • La instal·lació de bastides interiors que no superin els 6,00 metres d’alçada.
 • Treballs de neteja o desbrossament de solars i d’enjardinament que no impliquin la modificació del terreny ni la tala d’arbres.
 • La col·locació d’elements de mobiliari en l’espai lliure d’edificació, de fins a 1 metre d’alçada i en posició que no sigui visible des dels espais públics.
 • La col·locació de pèrgoles, gronxadors i similars sense que siguin coberts, en els espais lliures d’edificació respectant les separacions mínimes a vial i partions de la zonificació, de materials integrats en l’entorn, amb una alçada màxima a 2,50 metres i una superfície màxima de 15 metres quadrats.
 • La realització d’obres vinculades al desenvolupament d’una activitat que, d’acord amb la legislació sectorial, no necessiten llicència prèvia. (vegi’s apartat IX. Documents aportats).
 • Altres obres no compreses en cap dels apartats anteriors, d’escassa entitat tècnica i constructiva que es realitzaran a l’interior de l’edifici, que no modifiquen l’estructura, no afecten a façanes i cobertes a la via pública, no suposen alteracions de la distribució interior d’habitatges, i en cap cas comporten canvis d’ús, i no estan 2 compreses en l’àmbit d’obres menors o obres majors, consistents en (no es considerarà que les obres són d’escassa entitat tècnica si es realitzen simultàniament més de tres actuacions de les anteriorment assenyalades)

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

 • Si en les obres a executar hi ha ocupació de la via pública caldrà sol·licitud d’autorització d’ocupació de la via pública ( Dpto.de Policia) d’acord amb el que disposa l’article 20 de l’Ordenança municipal reguladora de Llicències Urbanístiques. 
 • Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no ha manifestat de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.
 • La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.

Quin cost té:

El 4% de pressupost de les obres (O.F. núm. 5) més 30€ (O.F. núm. 20). Per altre costat, la garantia de residus de 150€ (O.F. núm. 20) que es retornarà un cop justificat el correcte tractament dels residus generats.

Quan es dóna resposta:

La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'actuació des del dia de la seva presentació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • Sol·licitud comunicació prèvia d'obres. Model OB.01.01

 • Fotografies de l’estat actual.
 • Resguard de l’ingrés de la Taxa urbanística i l’ICIO de l'Ajuntament complimentant el quadre d’autoliquidació adjunt.
 • Resguard del dipòsit de la garantia de residus de la construcció i demolició.
 • Autorització de representació, si s’escau.

 • Pintura i/o Arranjament puntual d'una façana, també cal:

  1-Indicar en l’apartat de descripció el color a pintar. (el parament de la façana, serralleria, fusteria i/o altres elements, etc)
  2-Indicar en l’apartat de descripció si s’utilitzarà bastida en sòl privat i la seva alçada a la ultima plataforma.
  (En cas que la bastida ocupi sòl públic caldrà demanar llicència d’obres. En cas que la bastida no ocupi sòl públic però tingui una alçada superior a 6 metres, cal demanar llicència d’obres)

 • En Locals (canvi paviments, revestiments, instal·lacions, falsos sostres, reformar banys o cuines sense modificar distribució), o en el seu àmbit relacionat també cal aportar:

  1.- Memòria tècnica descriptiva i gràfica (amb plànols a escala) on es descriguin les dades característiques de les obres així com de l'establiment en relació amb l'activitat (alçades, superfícies, adequació dels materials al CTE, amplada d'accessos, presència de serveis higiènics, compliment dels requeriments d'accessibilitat de les TAAC, resistència al foc d’estructures, etc.).
  2.- Pressupost de l'empresa o professional que realitzi els treballs desglossat per partides.
  (Si les obres modifiquen la distribució interior cal demanar llicència d’obres.)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.09.2023 | 11:31