Sol·licitud de llicència de connexió al clavegueram

L'obtenció de la llicència comporta el dret a realitzar la connexió al clavegueram públic i, si cal, fer la rasa per realitzar la connexió. En el cas que sigui necessària la realització de la rasa, caldrà restituir l'estat de la vorera i de la via pública al seu estat inicial i dipositar una fiança per garantir-ne la correcta reposició.

L'execució de l'obra pot ser a càrrec d’Aigües de Barcelona o bé de qualsevol altre contractista. Ho decideix l’interessat, però sempre amb observança de l'informe final d’obra d'Aigües de Barcelona.

 

Cost de la tramitació:
Segons l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 20, referent a la taxa per llicències Urbanístiques i de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 5 referent a l’impost per llicències Urbanístiques.
 La quota tributària resultarà d’aplicar:

  1. Impost:   4%  sobre el pressupost de l’obra.
  2. Taxa:      0,8% sobre el pressupost de l’obra. S'estableix la taxa mínima de 18 € 

 

Autoliquidació:

La quantitat corresponent al total de drets liquidats haurà de ser ingressat en el següent compte:

ES63 2100 0279 5602 0001 1105 (CaixaBank). Cal indicar el nom del promotor i l’adreça de l’obra.

O bé es podrà abonar amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud al Servei d’Atenció al Ciutadà.

Informació sobre Garanties:
Garantia urbanística: Per a garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l’execució de l’obra.
L'import a ingressar per al pagament de la garantia urbanística de l'obra li serà notificat una vegada estigui emès l'informe tècnic de l'obra.
Garantia de residus: Per a la correcta gestió dels residus. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició que entrega la gestora de Residus.
Fins al pagament d’aquests drets no es procedirà a la concessió de la llicència, i romandrà suspès el termini per aprovar-la.

 

Temps de resposta:
Les llicències d’obres amb responsabilitat del/de la promotor/a, autoritzacions i altres assimilables es resoldran en el termini màxim d’un mes, a comptar des de la presentació de la sol·licitud (llevat que sigui incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient).
El còmput dels terminis per a la resolució de llicències es podrà suspendre en els casos previstos per l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en tot cas resta suspès, d’acord amb l’article 81.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Local (ROAS), durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències a què es refereix l’article 46.3 d’aquest Ordenança.

L’ajuntament podrà requerir, si s’escau, al titular de les obres, als efectes següents:

  • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
  • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aprovació, impedint   l’execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa

Serveis Tècnics d’Urbanisme

Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 - 08629 Torrelles de LLobregat - Barcelona
Nom de contacte: Adela Padrosa
Telèfon: 936 890 000 (Ext.112)
Fax: 936890510
Adreça electrònica: urbanisme@torrelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèviament.
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:58