Sol·licitud de llicència d'instal·lació de grua torre i/o muntacàrregues

Cost de la tramitació:

Segons l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 20, referent a la taxa per llicències Urbanístiques i de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 5 referent a l’impost per llicències Urbanístiques.
La quota tributària resultarà d’aplicar:

 1. Impost:   4% sobre el pressupost de la instal·lació i ús.
 2. Taxa:      11% sobre el pressupost de la instal·lació i ús. S'estableix una taxa mínima de 90 €.

Autoliquidació:

Calculadora per l'Autoliquidació

Aplicació del Impost sobre la O.F. núm 5 del 4%: 0 €

Aplicació de la Taxa sobre la O.F. núm 20 del 11% (Taxa mínima de 90€): 0 €

Total: 0 €

La quantitat corresponent al total de drets liquidats haurà de ser ingressat en el compte corrent:

ES63 2100 0279 5602 0001 1105 (Caixabank). Cal indicar el nom del promotor i l’adreça de l’obra.

Quan es dona resposta:
La llicència es resoldrà en el termini màxim de 2 mesos (llevat que sigui incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient). 
El còmput dels terminis per a la resolució de llicències es podrà suspendre en el casos previstos per l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en tot cas resta suspès, d’acord amb l’article 81.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Local (ROAS), durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències a que es refereix l’article 46.3 d’aquest Ordenança. 
L’ajuntament podrà requerir, si s’escau, al titular de les obres, als efectes següents:

 • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
 • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aprovació, impedint   l’execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat o entitat jurídica que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència d'instàl·lació de grua torre i/o muntacàrregues

  Model URB-OB06.1 V1

 • Projecte tècnic.

  Signat pel tècnic competent incloent la memòria tècnica (d’ubicació de la grua amb indicació del cercle de gir de ploma, de la seva alçada màxima i posició del contrapès, i també l’alçada de les edificacions i de les instal·lacions existents a l’àrea d’escombrat), plànols i pressupost. Si hagués d’instal·lar-se fora de la parcel·la s’indicarà l’espai màxim que ocuparà la base de recolzament.

 • Certificació de l'empresa instal·ladora.

  Subscrita per tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua i d’assumir la responsabilitat de la seva instal·lació i desmuntatge (cal fer constar les càrregues màximes en les seves posicions més desfavorables que puguin ser transportables per la grua en els diferents supòsits d’utilització que es prevegin).

 • Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Full d'assumeix de la direcció tècnica del muntatge.
 • Certificat de no afectació de línies elèctriques (model específic de l'Ajuntament).

  Model URB-OB06.2 V1

 • Contracte de manteniment de la grua.

  Signat per l’empresa i el titular.

 • Certificat d'inspecció de grua desmuntada.

  I compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control (EIC) (amb excepció de les grues torre autodesplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170 KNm amb període d’inspecció no vençut, en que no és necessària la inspecció desmuntada).

 • Pòlissa d'assegurança amb cobertura de 600.000 euros.

  Hi ha de constar el model, marca, número de bastidor i RAE de la grua.

 • Resguard de l'ingrés de la taxa i de l'impost.

  Cal complimentar el quadre d’autoliquidació present en l’última pàgina d’aquesta sol·licitud.

 • Document que acredita la representació del sol·licitant (si és el cas).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa

Serveis Tècnics d’Urbanisme

Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 - 08629 Torrelles de LLobregat - Barcelona
Nom de contacte: Adela Padrosa
Telèfon: 936 890 000 (Ext.112)
Fax: 936890510
Adreça electrònica: urbanisme@torrelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèviament.
Darrera actualització: 15.03.2024 | 13:26