Sol·licitud de llicència d'obra major

Tenen la consideració d’obres majors i estan subjectes a l’obtenció de la llicència corresponent, qualsevol de les actuacions següents:

 1. Construcció d’edificacions de nova planta (s’exceptuen les construccions auxiliars).
 2. Ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificacions i/o instal·lacions ja existents que afectin substancialment els fonaments o elements estructurals i/o condicions d’habitabilitat.
 3. Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística, llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de conservació o reparació menor.
 4. Canvi d’ús d’edificacions i/o instal·lacions.
 5. Instal·lacions i actuacions que afectin el subsol.
 6. Legalitzacions d’obres incloses en algun dels punts anteriors.

 

Cost de la tramitació

Segons l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 20, referent a la taxa per llicències Urbanístiques i de l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 5 referent a l’impost per llicències Urbanístiques.

La quota tributària resultarà d’aplicar impost i taxa al pressupost d’execució material de l’obra (PEM) els següents tipus de gravamen:

 1. Impost 4%.
 2. Taxa segons tipologia:
 • Legalitzacions a requeriment de l’ajuntament: 7%
 • Legalitzacions a instància de l’interessat: 3%
 • Llicència edificacions de nova construcció i moviment de terres: 1,6%
 • Llicències obres d’ampliació: 1,1%
 • Llicències obres de reforma i la resta d’obres majors: 0,8%
 1. Placa d’obres: 46,20 € (inclou placa d’obres i número de finca).

 

Autoliquidació: En el moment de la sol·licitud s'haurà de fer efectiva l'autoliquidació que resultarà de l'aplicació de les tarifes establertes a l'Ordenança fiscal núm. 20 i l'Ordenança fiscal núm.5, en funció de la superfície construïda de l'obra i la seva tipologia.

Aquesta autoliquidació està sotmesa a la posterior revisió tècnica municipal que s’efectuarà abans de la concessió de la llicència atenent a les dades del projecte efectivament autoritzat, de conformitat amb les determinacions de les ordenances fiscals vigents.
La quantitat corresponent al total de drets liquidats (impost, taxa i placa) haurà de ser ingressat en el següent compte:
IBAN: ES63 2100 0279 5602 0001 1105 (Caixabank). Cal indicar el nom del promotor i l’adreça de l’obra.

O bé es podrà abonar amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud al Servei d’Atenció al Ciutadà.

Garanties:

 • Garantia urbanística, per a garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l’execució de l’obra.
 • Garantia d’arbrat, per a garantir l’arbrat mínim en l’interior de la parcel·la.

L'import a ingressar per als pagaments de les garanties de l'obra li serà notificat una vegada estigui emès l'informe tècnic de l'obra.
La quantitat corresponent al total de drets liquidats (garantia urbanística /arbrat) haurà de ser ingressat en el següent compte:
IBAN: ES45 2100 0279 5602 0011 9099 (Caixabank).
Fins al pagament d’aquests drets no es procedirà a la concessió de la llicència, i romandrà suspès el termini per aprovar-la.   

 

Temps de resposta
Les llicències d’obres majors i amb responsabilitat tècnica, i altres assimilables, es resoldran en el termini màxim de dos mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud (llevat que sigui incompleta o errònia la documentació aportada, fet que paralitza l’expedient).

Quan sigui preceptiu l'informe d'altre organisme o administració s'entén suspès el termini per a la resolució fins a la recepció de l'esmentat informe, amb una durada màxima de 3 mesos en els termes establerts a l'article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El còmput dels terminis per a la resolució de llicències es podrà suspendre en els casos previstos per l’article 21 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en tot cas resta suspès, d’acord amb l’article 81.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Local (ROAS), durant el temps que es concedeixi al sol·licitant per a l’esmena de deficiències a què es refereix l’article 46.3 d’aquesta Ordenança. 

L’Ajuntament podrà requerir, si s’escau, al titular de les obres, als efectes següents:

 • Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada.
 • Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aprovació, impedint l’execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva llicència.

 

Altra informació d'interès

La llicència d'obres majors pot englobar altres llicències d'obres (enderroc, demolicions, moviments de terres...) i pot tramitar-se com un únic expedient si es presenta la documentació corresponent.

 • A l'inici del projecte és convenient disposar de l'informe de règim urbanístic per assegurar-ne la viabilitat. Es podrà tramitar presencialment al SAC o via telemàtica la sol·licitud de l'informe de règim urbanístic i que reporta taxa. (Si ja disposeu de l'informe de règim urbanístic i/o de l'informe de compatibilitat amb el planejament urbanístic, cal indicar-ho a la vostra sol·licitud).
 • Els expedients de llicència d’obra majors i menors han d’incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ del secretari o secretària de l’Ajuntament serà preceptiu sempre que els informes anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa aplicable. També ho serà en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada.
 • Si cal la instal·lació d'una grua torre s'haurà d'obtenir prèviament la corresponent llicència.
 • Pel gual a la vorera o la connexió del clavegueram, si no s'han integrat en el mateix projecte d'edificació, caldrà tramitar posteriorment la llicència específica.
 • En cas d'afectacions per vialitat o sistemes generals caldrà procedir a la cessió mitjançant document administratiu.

Autoritzacions complementàries
L’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides, murs de contenció o cerques, en vies públiques locals requereix autorització complementària a la llicència d’obres d’acord amb el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, del 17 d’octubre. 
La descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que impliqui l’ocupació o tancament (total o parcial) de carrers sense presència de guàrdia requereix autorització complementària a la llicència d’obres d’acord amb el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, del 17 d’octubre. 
L’ocupació o tancament de carrer s’haurà de sol·licitar amb una antelació de 24 hores. 
En la sol·licitud d’autorització caldrà concretar l’espai en un croquis i els m2 que es volen ocupar i la previsió dels dies que es pretén ocupar o tancar el carrer. L’ajuntament practicarà una liquidació provisional d’acord amb la sol·licitud i practicarà la liquidació definitiva quan finalitzin les obres. 
El sol·licitant haurà d’adquirir el compromís d’avisar al servei de policia municipal abans de realitzar el tall ó ocupació de carrer per tal que n’estiguin informats. 

Documentació que cal presentar: 

 1. Sol·licitud normalitzada.
 2. Plànol o croquis que descrigui i detalli la zona a ocupar, els elements de protecció previstos i la senyalització diürna i nocturna amb indicació de les desviacions de trànsit i els passos alternatius de vianants. 
 3. La previsió temporal de l’ocupació i els m2 que s’ocuparan.
 4. Document acreditatiu de l’autoliquidació de la taxa

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:58