Sol·licitud de llicència d'obra menor

Tenen la consideració d’obres menors i estan subjectes a l’obtenció de la llicència corresponent totes aquelles obres que no siguin incloses com a obres majors i les que no puguin incloure’s en el règim de comunicació prèvia i, en tot cas, les actuacions següents:

 1. Construccions auxiliars.
 2. Construcció de piscines, dipòsits i similars.
 3. Murs de contenció de terres i tancament de terrenys.
 4. Treballs d'anivellament o modificació del terreny (desmunts i terraplenats).
 5. Enderroc total o parcial d’edificacions i/o instal·lacions.
 6. Instal·lació de grues-torres o altres aparells elevadors auxiliars per a obres.
 7. Instal·lacions de serveis, aeris o soterrats, en espais públics i privats.
 8. Obres de rehabilitació de façanes i cobertes.
 9. Obres de manteniment d'un edifici inclòs en el Catàleg.
 10. Redistribució de l'interior d'un habitatge i d'un local.
 11. Obres de reforç puntual de l'estructura d'un edifici.
 12. Legalitzacions d’obres incloses en algun dels punts anteriors.

Cost de la tramitació:
Segons l’aplicació de l’Ordenança fiscal número 20, referent a la taxa per llicències Urbanístiques i de l’aplicació de l’Ordenança fiscal número 5 referent a l’impost per llicències Urbanístiques.

La quota tributària resultarà d’aplicar:

 1. Impost: 4% sobre el pressupost de l’obra (Pressupost d'Execució Material).
 2. Taxa: 0,8% sobre el pressupost de l’obra (Pressupost d'Execució Material). S'estableix la taxa mínima de 18 €

Autoliquidació: La quantitat corresponent al total de drets liquidats haurà de ser ingressat en el compte corrent: ES63 2100 0279 5602 0001 1105 (Caixabank). Cal indicar el nom del promotor i l’adreça de l’obra.

També es podrà abonar amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

Informació sobre Garanties:

 • Garantia urbanística: Per a garantir la correcta reposició dels béns de domini públic, afectats per l’execució de l’obra. L'import a ingressar per al pagament de la garantia urbanística de l'obra li serà notificat una vegada estigui emès l'informe tècnic de l'obra.
 • Garantia de residus: Per a la correcta gestió dels residus. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició que entrega la gestora de residus.

Fins al pagament d’aquests drets no es procedirà a la concessió de la llicència, i romandrà suspès el termini per aprovar-la.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, que estigui interessada o afectada pel tràmit. Si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:58