Sol·licitud de subvenció pel foment de l'ocupació de noves persones autònomes

Subvenció municipal destinada a nous autònoms de Torrelles de Llobregat constituïts durant l’any que estableixi cada convocatòria.

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions núm.36 d’aquest Ajuntament. També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, així com per la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires, pel que fa a la competència i principis de cooperació, coordinació i interoperabilitat entre administracions.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

La concessió s’efectuarà mitjançant concurrència competitiva, dins de l’exercici que estableixi cada convocatòria, de conformitat amb l’establert en el Capítol 2 del Títol I de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

La convocatòria estarà presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim de resolució serà de sis mesos, segons s’estableix a l’article 25.4 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden ser beneficiares d’aquesta subvenció les persones físiques que s’hagin constituït com a Nous/ves Autònoms/es del municipi de Torrelles de Llobregat durant l’any 2023, i que no hagin estat mai d’alta com autònoms o faci més de 6 mesos que no hagin estat donats d’alta.

Cal aportar:

  • Instància PE-001

    Caldrà fer constar el nom de la persona interessada, l’adreça, telèfon, DNI i una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions en relació amb la subvenció.

  • DNI de la persona interessada
  • L’alta de nou/va autònom/a
  • Certificat de titularitat bancària

Canals de tramitació:

  • Presencial

    D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 06.03.2024 | 07:19