Subvencions a entitats

Descripció

Sol·licitud de subvencions ordinàries i extraordinàries per entitats i associacions on s'especifica la raó d'aquesta, la modalitat, l'àmbit o àmbits escollits i la demanda concreta d'ajut econòmic.

Actualment l’Ajuntament no concedeix cap subvenció ordinària a entitats. Respecte a les extraordinàries es poden sol·licitar al llarg de tot l’any. Per subvenció extraordinària s'entén aquell ajut que es concedeix per a una activitat puntual i no previsible en la programació ordinària de les entitats.

Requeriments:

  • Estar inscrits al Registre Municipal d'Entitats de Torrelles de Llobregat.
  • Realitzar activitats d'interès general al municipi.
  • No incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions.
  • No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de sis mesos, segons s’estableix a l’article 25.4 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. En cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà desestimada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Torrelles de Llobregat.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:58