Secretaria - Intervenció

La funció de Secretari/Interventor recau, en el cas de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, sobre una mateixa persona. Les seves funcions, en termes generals, són:

Secretaria

S'encarrega de l'assessorament legal preceptiu a la corporació i de la fe pública i és també el cap dels serveis administratius.

 Intervenció

Control i fiscalització de la gestió economicofinancera de l'Ajuntament en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.

Fiscalitza tots els actes de les Entitats locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d'aquells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats a fi i efecte que s'ajustin a les disposicions aplicables en cada cas.

Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 - 08629 Torrelles de LLobregat - Barcelona
Nom de contacte: Albert Díaz Albiñana
Telèfon: 936 890 000(Ext.105)
Fax: 936890510
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Horari:  
Demanar cita prèviament al Servei d’Atenció al Ciutadà
Darrera actualització: 17.11.2021 | 13:00