Juntes de govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal en poblacions superiors a 5.000 habitants i en les de menys quan així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple municipal, que sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació, nomenats i separats lliurement per aquella, que n’ha de donar compte al Ple.

L’alcalde presideix la Comissió de Govern que la integren els Consellers que nomena lliurament mitjançat decret, donant compte al Ple municipal. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

 • President: Eduard Garcia Riera (Junts per Torrelles)
 • 1r. Tinent d’Alcaldia: Ignasi Llorente Briones (CAT Torrelles)
 • 2n Tinent d’Alcaldia: Judith Roig Ollé (CAT Torrelles)
 • Regidora: Vanesa Santiago Vila (CAT Torrelles)
 • Regidora: Falgàs Marco Margaleff (Junts per Torrelles)

Hi assistiran, amb veu, però sense dret de vot, en qualitat d’assessors, els regidors i regidores diferents dels anteriors que tinguin responsabilitats de govern.

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

 1. L’aprovació Municipal de xifres del Padró municipal d’habitant.
 2. L’aprovació de l'oferta pública d’ocupació.
 3. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com les seves modificacions.
 4. La resolució de llicències d’obres majors, i última resolució de competència municipal en matèria d’autorització ambiental o llicència ambiental de les activitats.
 5. L’aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l'exercici, així com les seves modificacions.
 6. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 8. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat.

Les competències delegades del Ple a la Junta de Govern Local de Torrelles de Llobregat consten a l’Acta del Ple de 04/07/2019.

Darrera actualització: 28.04.2023 | 11:24
Darrera actualització: 28.04.2023 | 11:24