Les fonts de Torrelles

El vincle de Torrelles de Llobregat amb l’aigua ha estat molt estret al llarg de la seva història. La presència d’aquest valuós recurs natural -amb torrents, la riera de Torrelleso una cinquantena de fonts actives al llarg del segle XX- ha possibilitat el desenvolupament d’una economia agrícola i ha dibuixat un paisatge de vegetació abundant, molt característi Malgrat no estar situat a la vall baixa del riu Llobregat, fins al 1993, Torrelles va utilitzar l’aigua del seu propi aqüífer profund per proveir la seva població.

A la part occidental del municipi –formada de gresos i argiles poc permeables-, rarament s’hi troben aqüífers. Prop del fons de les valls principals -amb pissarres quarcítiques i micacites, també poc permeables-, hi trobem fonts de cabal molt baix. I és als als reblerts sedimentaris de les valls principals, a pocs metres del llit de les rieres, on s’ubiquen les aigües que tradicionalment s’han aprofitat per mitjà de pous.

A Torrelles hi ha 44 fonts reconegudes, algunes d’interès paisatgístic o eco-turístic, 16 amb un volum mitjà anual d’1 litre per minut com a mínim. Vuit de les fonts es troben al fons de les valls, on hi ha la major concentració de reserves hídriques del terme. En general, però, els cabals són d’escassa importància.

 Entre les fonts de Torrelles, destaquen la Font del Bruc (Can Guey), la Font de Can Riera (Masia de Can Riera), la Font del Vidre, la Font de Can Cartró (Cesalpina), la Font Bosquina (sota la variant del poble, dins de la riera), la Font del Poro, et.

Cabal < 1 litres/minut

Cabal > 1 litre/minut

Font Bosquina  Font-mina de Can Mas
Font de Cal Pesca  Font de Can Pinet
Font de Can Balasch  Font de can Reinal
Font de Can Cartró  Font de la mina de Can Solé
Font de Can Guey  Font de Can Viscarri
Font de Can Janer  Font de can Xicarró
Font de Can Nicolau  Font-mina de la Clota
Font de Can Parruca  Font de la Mina
Font de Can Pinyons  Font de l’Hort de Dalt
Font de l’arbre d’Espí   Font del Cu-cut
Font del Bruch   Font del Vidre
Font del Porró   Font-mina dels Hortets 
Font del Safareig   Font de Sant Martí 
Font del Mas Segarra   Font Enric 
Font nova del Masset   Font Miquela 
Font Trovada    
Font vella del Masset    
Mina   

 

Darrera actualització: 27.09.2021 | 09:10