Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores.

Podeu veure tots els membres que conformen el ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles a l'apartat de Consistori.

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i altres normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

Les sessions ordinàries del Ple tindran lloc el primer dijous, no festiu, dels mesos d'octubre, novembre, desembre, febrer, març maig, juny i juliol, a les 20 hores, i la Comissió Informativa corresponent el dijous anterior al de la sessió del Ple a les 20 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

En cas de ser festiu, es podrà avançar o retardar la data sense que excedeixi de 3 dies hàbils.

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals a partir del 2022, els plens anteriors els podeu consultar a partir del portal de transparència, de l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Darrera actualització: 27.07.2023 | 11:17
Darrera actualització: 27.07.2023 | 11:17